Site Tools


nowywebewid:e-uslugi_dla_projektanta

Portal Projektanta

Film instruktażowy do składania wniosku przez Portal Projektanta:

https://drive.google.com/file/d/1d896w9W8ywko8fABgnCsZqFu_iVOzLDq/view

E-usługa, dzięki której projektant może złożyć wniosek o uzgodnienie sieci. Do składanego wniosku należy dodać odpowiednie załączniki oraz określić położenie przebiegu planowanego przyłącza. Po wystawieniu przez urząd opłaty, projektant ma możliwość pobrania DOO oraz opłacenia go drogą elektroniczną.

Użytkownik może przejść do usługi logując się za pomocą Profilu Zaufanego:

Widok okna logowania do profilu zaufanego

Po zalogowaniu się użytkownik zostanie przekierowany do e-usługi. Należy wypełnić pola oznaczone na czerwono. Pierwsza część danych zaczytywana jest automatycznie z naszego konta w Profilu Zaufanym. Po wypełnieniu wymaganych pól należy nacisnąć przycisk “Potwierdż” Widok okna danych użytkownika


Lista Spraw

Użytkownik zostanie przekierowany do strony, na której może przeglądowo zobaczyć wszystkie swoje sprawy.

Widok okna listy spraw użytkownika

Sprawy mogą być filtrowane w sekcji “Filtry”: Użytkownik wybiera kolumnę po której ma być wykonane filtrowanie, filtr oraz jego wartość.


Składanie wniosku

Użytkownik może przejść do okna składania wniosku za pomocą przycisku “Nowy wniosek”: Ikona z białym plusem i napisem Nowy wniosek na granatowym tle

Wyświetlony zostanie formularz który należy wypełnić wymaganymi danymi:

  1. dane wnioskodawcy,
  2. przyłącza i sieci,
  3. wskazanie obszaru,
  4. określenie szczegółowych danych lokalizacji,
  5. dodanie załączników do wniosku.

Widok okna dodawania nowego wniosku


Przyłącza i sieci

Użytkownik może wybrać rodzaje przyłączy i sieci będących tematem wniosku o skoordynowanie. Można wybrać więcej niż jeden typ sieci:

Widok okna deklarowania przyłącza i sieci


Wyszukanie działki

Użytkownik może wybrać działkę po atrybutach lub wskazać ją na mapie:

Widok okna wyszukiwania działki

Aby wybrać działkę z mapy należy nacisnąć przycisk Ikona z napisem D plus i poprzez kliknięcie na mapie wewnątrz żądanej działki zaznaczyć jej granice, lub użyć innej opcji Widok opcji menu dodawania działki - wskaż przez łamaną, wskaż przez poligon lub wskaż przez atrybuty.

Należy pamiętać, aby po wybraniu działki, przełączyć się na zakładkę “Wybierz z mapy” i określić zakres poprzez ikony menu Ikona z zakresem narysowanym linią przerywaną z ołówkiem.

Widok okna działkami i zakresem sprawy

Po najechaniu kursorem na mapę, pojawi się podpowiedź jak poprawnie dodać zakres:

Widok okna z podpowiedzią jak prawidłowo narysować zakres


Szczegółowe określenie lokalizacji

Istnieje możliwość dopisania szczegółów lokalizacji poprzez funkcję:

Widok okna szczegółowego określenia lokalizacji


Dane Wnioskodawcy

Użytkownik powinien wypełnić dane dla płatnika oraz inwestora danymi Wnioskodawcy lub wypełnić je innymi danymi:

Widok okna dodawania danych wymaganych osób we wniosku


Dokumenty do wniosku

Usługa umożliwia również dodanie do wniosków wymaganych załączników - pliki wybierane są z dysku po kliknięciu przycisku “Wybierz”: Widok okna dodawania dokumnentów do wniosku


Wysłanie wniosku

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych Użytkownik może podglądnąć stworzony przez siebie wniosek za pomocą ikony: Ikona z białym napisem Podgląd wniosku na niebieskim tle lub wysłać wniosek za pomocą przycisku Ikona z białym napisem Wyślij wniosek na zielonym tle. Może również zapisać w pamięci stworzony przez siebie wniosek, aby wrócić do niego przy następnym logowaniu do systemu: Widok ikon zapisu i przywracania zapisanego wniosku do schowka

Następnie Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Profilu Zaufanego w celu potwierdzenia złożenia wniosku podpisem zaufanym (muszą być odblokowane wyskakujące okienka w przeglądarce):

Widok okna podpisywania dokumentu profilem zaufanym

Po wpisaniu kodu otrzymanego na telefon komórkowy, następuje przekierowanie do listy złożonych przez użytkownika wniosków.


Ikona listy z białym napisem Lista spraw na granatowym tle - Przejście do listy zgłoszonych spraw

Ikona mapy z białym napisem Mapa na granatowym tle - Wyświetlenie mapy danego obszaru

Ikona banknotu z białym napisem Płatności na granatowym tle - Przejście do listy płatności odnotowanych w systemie dla danego użytkownika

Ikona z białym napisem Aa na granatowym tle - Możliwość dopasowania rozmiaru czcionki wyświetlanej w portalu

Widok czasu białe cyfry na granatowym tle - Pozostały czas do końca sesji (maksymalnie 30 minut)

Widok okna wylogowania - Możliwość edycji swoich danych oraz wylogowania się


Po zakończeniu pracy należy się wylogować klikając w swój login w prawym górnym rogu strony.

nowywebewid/e-uslugi_dla_projektanta.txt · Last modified: 2021/04/13 12:09 (external edit)

Page Tools